Zakka da gudumawar da take bayarwa wajen taimakon alumma

Zakka da gudumawar da take bayarwa wajen taimakon alumma

waye a cikinmu baya son a kara masa arzikinsa, dukiyarsa ta karu? Allah ya tsarkake masa ita, ya yi masa albarka a cikinta? To ku taho zuwa ga abin yake sanya haka, wannan abu ba komai ba ne face bayar da zakka.