Rayuwar Lahira Itace Rayuwa Ta Haqiqa

Rayuwar Lahira Itace Rayuwa Ta Haqiqa

Lallai kowane mai rai ya san karshensa mutuwa ne,don haka, dan Adam yana da gidaje biyu: Gidan duniya, wanda ba na tabbata ba ne, da gidan lahira, wanda shi ne dahir. Duniya, komai tsawon da ta yi, mai karewa ce, ita da duk abin da yake cikinta, don haka, mai hankali shi ne wanda yake kallon duniya a matsayin tasha-tasha, da zai yi guzuri don lahira.