Tafarkin kira zuwa ga Allah

Tafarkin kira zuwa ga Allah

Yana daga cikin fitattun bangarori a cikin rayuwar annabawa, bangaren kira zuwa ga Allah madaukakin sarki, kuma wannan kira yana da tafarkinsa wanda yake bayyananne da babu rudani a ciki. Daga ciki akwai: ilimin abinda mutum ke kira zuwa gare shi, da aiki da abinda yake kira zuwa gare shi, da kaddamar da abu mafi muhimmanci sannan me bi masa, da siffatuwa da dabiu kyawawa, hade da sanya hikima yayin kira zuwa ga Allah.